Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen gebruikt met de volgende betekenissen, tenzij expliciet anders vermeld:

  • Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.
  • Pxlt: Geregistreerd bij de KvK onder nummer 62770675.
  • Bedrijf: De klant die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Consument: De klant die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Dienst: Alle werkzaamheden uitgevoerd door Pxlt voor of namens de klant.
  • Honorarium: De financiële vergoeding overeengekomen voor de dienstverlening.
  • Opdracht: De overeenkomst tot dienstverlening.
  • Opdrachtgever: De acceptant van deze voorwaarden, die Pxlt opdracht geeft voor de dienst.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Pxlt en de Opdrachtgever.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.2 Ze zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden betrokken worden.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt expliciet afgewezen.

1.4 Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen blijven de overige voorwaarden van kracht.

1.5 Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen met Pxlt.

2.1 Aanbiedingen en/of offertes van Pxlt worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van Pxlt zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.3 Indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte na het verstrijken van deze termijn.

2.4 Aanbiedingen en/of offertes van Pxlt zijn geldig gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde periode.

2.5 De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

2.6 Pxlt kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.7 Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod, is Pxlt niet gebonden aan deze afwijkende aanvaarding, tenzij Pxlt anders aangeeft.

2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pxlt niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

2.9 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

3.1 De overeenkomst tussen Pxlt en de Opdrachtgever komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Pxlt.

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

5.1 Pxlt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 Pxlt heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De Opdrachtgever dient alle noodzakelijke gegevens tijdig aan Pxlt te verstrekken.

5.4 Pxlt is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige gegevens van de Opdrachtgever.

5.5 Uitvoering in fasen is mogelijk; elke fase moet door de Opdrachtgever worden goedgekeurd.

6.1 Wijzigingen in de overeenkomst moeten in onderling overleg worden overeengekomen.

6.2 Wijzigingen kunnen invloed hebben op de voltooiingstijd.

6.3 Pxlt informeert de Opdrachtgever over financiële of kwalitatieve gevolgen van wijzigingen.

6.4 Meerwerk veroorzaakt door omstandigheden bij Pxlt wordt niet extra in rekening gebracht.

7.1 Pxlt is niet verantwoordelijk voor illegale praktijken op door haar opgeleverde websites.

7.2 Pxlt is niet aansprakelijk bij hacking van een door Pxlt geleverde website.

7.3 Pxlt is niet aansprakelijk voor downtime van een door Pxlt geleverde website.

7.4 Pxlt is niet aansprakelijk voor e-mailverkeer via de site van de klant, maar biedt wel ondersteuning bij problemen via een technisch onderhoudsabonnement.

7.5 Pxlt is niet aansprakelijk voor problemen gerelateerd aan de externe webserver, inclusief maar niet beperkt tot volle webruimte of dataverkeer dat de e-mailfunctionaliteit of websitebezoek beïnvloedt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de externe gehuurde webruimte en het websiteverkeer daarop.

7.6 Pxlt bouwt websites volgens de op dat moment geldende browsercompatibiliteit. Pxlt is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door latere wijzigingen in browsers die de functionaliteit van de website beïnvloeden.

7.7 De aansprakelijkheid van Pxlt in het kader van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de overeengekomen prijs, en zal nooit hoger zijn dan deze overeengekomen prijs.